Sunday - 1 - Merthyr Tydfil - Bargoed

Bus Station, Merthyr Tydfil
 • ---
 • 11:05
 • 13:05
 • 15:05
 • 17:08
 • 19:11
 • 21:11
 • ---
* Not including bank holidays
Cyfarthfa Retail Park, Merthyr Tydfil
 • ---
 • 11:09
 • 13:09
 • 15:09
 • 17:12
 • ---
 • ---
 • ---
* Not including bank holidays
Tredegar Arms, Dowlais Top
 • ---
 • 11:16
 • 13:16
 • 15:16
 • 17:19
 • 19:19
 • 21:19
 • ---
* Not including bank holidays
Asda, Dowlais Top
 • ---
 • 11:19
 • 13:19
 • 15:19
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
* Not including bank holidays
Rhymney Bridge, Llechryd
 • 09:24
 • 11:24
 • 13:24
 • 15:24
 • 17:24
 • 19:24
 • 21:24
 • 22:54
* Not including bank holidays
The Royal, Rhymney
 • 09:28
 • 11:28
 • 13:28
 • 15:28
 • 17:28
 • 19:28
 • 21:28
 • 22:58
* Not including bank holidays
The Square, Pontlottyn
 • 09:33
 • 11:33
 • 13:33
 • 15:33
 • 17:33
 • 19:33
 • 21:33
 • 23:03
* Not including bank holidays
Brynhyfryd Middle, Pontlottyn
 • 09:36
 • 11:36
 • 13:36
 • 15:36
 • 17:36
 • 19:36
 • 21:36
 • 23:06
* Not including bank holidays
Heol Iago Playground, Fochriw
 • 09:41
 • 11:41
 • 13:41
 • 15:41
 • 17:41
 • 19:41
 • 21:41
 • 23:11
* Not including bank holidays
Darran Hotel, Deri
 • 09:50
 • 11:50
 • 13:50
 • 15:50
 • 17:50
 • 19:50
 • 21:50
 • 23:20
* Not including bank holidays
Interchange, Bargoed
 • 09:56
 • 11:56
 • 13:56
 • 15:56
 • 17:56
 • 19:56
 • 21:56
 • 23:26
* Not including bank holidays

Sunday - 1 - Bargoed - Merthyr Tydfil

Hanbury Square, Bargoed
 • 10:13
 • 12:13
 • 14:13
 • 16:13
 • 18:13
 • 20:13
 • 22:13
* Not including bank holidays
Interchange, Bargoed
 • 10:16
 • 12:16
 • 14:16
 • 16:16
 • 18:16
 • 20:16
 • 22:16
* Not including bank holidays
Darran Hotel, Deri
 • 10:22
 • 12:22
 • 14:22
 • 16:22
 • 18:22
 • 20:22
 • 22:22
* Not including bank holidays
Heol Iago Playground, Fochriw
 • 10:32
 • 12:32
 • 14:32
 • 16:32
 • 18:32
 • 20:32
 • 22:32
* Not including bank holidays
Brynhyfyd Middle, Pontlottyn
 • 10:37
 • 12:37
 • 14:37
 • 16:37
 • 18:37
 • 20:37
 • 22:37
* Not including bank holidays
The Square, Pontlottyn
 • 10:40
 • 12:40
 • 14:40
 • 16:40
 • 18:40
 • 20:40
 • 22:40
* Not including bank holidays
The Royal, Rhymney
 • 10:45
 • 12:45
 • 14:45
 • 16:45
 • 18:45
 • 20:45
 • 22:45
* Not including bank holidays
Rhymney Bridge, Llechryd
 • 10:49
 • 12:49
 • 14:49
 • 16:49
 • 18:49
 • 20:49
 • 22:49
* Not including bank holidays
Asda, Dowlais Top
 • 10:54
 • 12:54
 • 14:54
 • ---
 • ---
 • ---
 • ---
* Not including bank holidays
Tredegar Arms, Dowlais Top
 • 10:57
 • 12:57
 • 14:57
 • 16:54
 • 18:54
 • 20:54
 • ---
* Not including bank holidays
Bus Station, Merthyr Tydfil
 • 11:04
 • 13:04
 • 15:04
 • 17:01
 • 19:01
 • 21:01
 • ---
* Not including bank holidays