Sunday - 89 - Merthyr Tydfil - Aberdare

Bus Station, Merthyr Tydfil Stand 16
 • 15:05
 • 16:35
 • 18:05
* Not including bank holidays
Leisure Centre, Rhydycar
 • 15:10
 • 16:40
 • 18:10
* Not including bank holidays
Cyfarthfa Retail Park, Merthyr Tydfil
 • 15:15
 • 16:45
 • ---
* Not including bank holidays
Prince Charles Hospital, Gurnos
 • 15:20
 • 16:50
 • 18:15
* Not including bank holidays
Post Office, Cefn Coed
 • 15:25
 • 16:55
 • 18:20
* Not including bank holidays
Library, Hirwaun
 • 15:33
 • 17:03
 • 18:28
* Not including bank holidays
Pen-yr-Heol, Pen-y-waun
 • 15:37
 • 17:07
 • 18:32
* Not including bank holidays
Cross Inn, Trecynon
 • 15:41
 • 17:11
 • 18:36
* Not including bank holidays
Bus Station, Aberdare Stand 9
 • 15:45
 • 17:15
 • 18:40
* Not including bank holidays

Sunday - 89 - Aberdare - Merthyr Tydfil

Bus Station, Aberdare Stand 9
 • 13:45
 • 15:45
 • 17:45
* Not including bank holidays
Cross Inn, Trecynon
 • 13:49
 • 15:49
 • 17:49
* Not including bank holidays
Pen-yr-Heol, Pen-y-waun
 • 13:53
 • 15:53
 • 17:53
* Not including bank holidays
Library, Hirwaun
 • 13:57
 • 15:57
 • 17:57
* Not including bank holidays
Post Office, Cefn Coed
 • 14:05
 • 16:05
 • 18:05
* Not including bank holidays
Prince Charles Hospital, Gurnos
 • 14:10
 • 16:10
 • 18:10
* Not including bank holidays
Cyfarthfa Retail Park, Merthyr Tydfil
 • 14:15
 • 16:15
 • 18:15
* Not including bank holidays
Leisure Centre, Rhydycar
 • 14:20
 • 16:20
 • 18:20
* Not including bank holidays
Bus Station, Merthyr Tydfil Stand 16
 • 14:25
 • 16:25
 • 18:25
* Not including bank holidays