Monday to Friday - 404 - Pontypridd - Bridgend

Bus Station, Pontypridd Stand 4
 • 06:20
 • 06:50
 • 07:20
 • 08:20
 • 09:20
 • 10:20
 • 11:20
 • 12:20
 • 13:20
 • 14:20
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:30
* Not including bank holidays
Catherine Street, Pontypridd
 • 06:23
 • 06:53
 • 07:23
 • 08:23
 • 09:23
 • 10:23
 • 11:23
 • 12:23
 • 13:23
 • 14:23
 • 15:23
 • 16:23
 • 17:33
* Not including bank holidays
Victoria Inn, Graig
 • 06:25
 • 06:55
 • 07:25
 • 08:25
 • 09:25
 • 10:25
 • 11:25
 • 12:25
 • 13:25
 • 14:25
 • 15:25
 • 16:25
 • 17:35
* Not including bank holidays
Queen`s Head, Pencoedcae
 • 06:29
 • 06:59
 • 07:29
 • 08:29
 • 09:29
 • 10:29
 • 11:29
 • 12:29
 • 13:29
 • 14:29
 • 15:29
 • 16:29
 • 17:39
* Not including bank holidays
Square, Beddau
 • 06:35
 • 07:05
 • 07:35
 • 08:35
 • 09:35
 • 10:35
 • 11:35
 • 12:35
 • 13:35
 • 14:35
 • 15:35
 • 16:35
 • 17:45
* Not including bank holidays
Wheatsheaf, Llantrisant
 • 06:40
 • 07:10
 • 07:40
 • 08:40
 • 09:40
 • 10:40
 • 11:40
 • 12:40
 • 13:40
 • 14:40
 • 15:40
 • 16:40
 • 17:50
* Not including bank holidays
Royal Glamorgan Hospital, Ynysmaerdy
 • 06:45
 • 07:15
 • 07:45
 • 08:45
 • 09:45
 • 10:45
 • 11:45
 • 12:45
 • 13:45
 • 14:45
 • 15:45
 • 16:45
 • 17:55
* Not including bank holidays
Bus Station, Talbot Green Stand B
 • 06:51
 • 07:21
 • 07:51
 • 08:51
 • 09:51
 • 10:51
 • 11:51
 • 12:51
 • 13:51
 • 14:51
 • 15:51
 • 16:51
 • 18:01
* Not including bank holidays
Cwrt Bethel, Pontyclun
 • 06:57
 • ---
 • 07:57
 • 08:57
 • 09:57
 • 10:57
 • 11:57
 • 12:57
 • 13:57
 • 14:57
 • 15:57
 • 16:57
 • ---
* Not including bank holidays
The Bear Inn, Llanharry
 • 07:05
 • ---
 • 08:05
 • 09:05
 • 10:05
 • 11:05
 • 12:05
 • 13:05
 • 14:05
 • 15:05
 • 16:05
 • 17:05
 • ---
* Not including bank holidays
War Memorial, Llanharan
 • 07:12
 • ---
 • 08:12
 • 09:12
 • 10:12
 • 11:12
 • 12:12
 • 13:12
 • 14:12
 • 15:12
 • 16:12
 • 17:12
 • ---
* Not including bank holidays
Eagle Hotel, Brynna
 • 07:15
 • ---
 • 08:15
 • 09:15
 • 10:15
 • 11:15
 • 12:15
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:15
 • 16:15
 • 17:15
 • ---
* Not including bank holidays
Monument, Pencoed
 • 07:22
 • ---
 • 08:22
 • 09:22
 • 10:22
 • 11:22
 • 12:22
 • 13:22
 • 14:22
 • 15:22
 • 16:22
 • 17:22
 • ---
* Not including bank holidays
White Horse, Coychurch
 • 07:29
 • ---
 • 08:29
 • 09:29
 • 10:29
 • 11:29
 • 12:29
 • 13:29
 • 14:29
 • 15:29
 • 16:29
 • 17:29
 • ---
* Not including bank holidays
Mid Glamorgan Crematorium, Brackla
 • 07:32
 • ---
 • 08:32
 • 09:32
 • 10:32
 • 11:32
 • 12:32
 • 13:32
 • 14:32
 • 15:32
 • 16:32
 • 17:32
 • ---
* Not including bank holidays
Ger-y-Coed, Brackla
 • 07:34
 • ---
 • 08:34
 • 09:34
 • 10:34
 • 11:34
 • 12:34
 • 13:34
 • 14:34
 • 15:34
 • 16:34
 • 17:34
 • ---
* Not including bank holidays
Bus Station, Bridgend Bay 1
 • 07:43
 • ---
 • 08:43
 • 09:43
 • 10:43
 • 11:43
 • 12:43
 • 13:43
 • 14:43
 • 15:43
 • 16:43
 • 17:43
 • ---
* Not including bank holidays

Monday to Friday - 404 - Bridgend - Pontypridd

Bus Station, Bridgend Bay 1
 • ---
 • 07:50
 • then at these mins
 • 50
 • until
 • 16:50
 • ---
 • 17:50
* Not including bank holidays
Hunters Ridge, Brackla
 • ---
 • 08:01
 • then at these mins
 • 01
 • until
 • 17:01
 • ---
 • 18:01
* Not including bank holidays
Mid Glamorgan Crematorium, Brackla
 • ---
 • 08:02
 • then at these mins
 • 02
 • until
 • 17:02
 • ---
 • 18:02
* Not including bank holidays
White Horse, Coychurch
 • ---
 • 08:05
 • then at these mins
 • 05
 • until
 • 17:05
 • ---
 • 18:05
* Not including bank holidays
Monument, Pencoed
 • ---
 • 08:12
 • then at these mins
 • 12
 • until
 • 17:12
 • ---
 • 18:12
* Not including bank holidays
Eagle Hotel, Brynna
 • ---
 • 08:18
 • then at these mins
 • 18
 • until
 • 17:18
 • ---
 • 18:18
* Not including bank holidays
War Memorial, Llanharan
 • ---
 • 08:21
 • then at these mins
 • 21
 • until
 • 17:21
 • ---
 • 18:21
* Not including bank holidays
The Bear Inn, Llanharry
 • ---
 • 08:27
 • then at these mins
 • 27
 • until
 • 17:27
 • ---
 • 18:27
* Not including bank holidays
Cwrt Bethel, Pontyclun
 • ---
 • 08:34
 • then at these mins
 • 34
 • until
 • 17:34
 • ---
 • 18:34
* Not including bank holidays
Bus Station, Talbot Green Stand D
 • 07:22
 • 08:42
 • then at these mins
 • 42
 • until
 • 17:42
 • 18:12
 • 18:42
* Not including bank holidays
Royal Glamorgan Hospital, Ynysmaerdy
 • 07:27
 • 08:47
 • then at these mins
 • 47
 • until
 • 17:47
 • 18:17
 • 18:47
* Not including bank holidays
Wheatsheaf, Llantrisant
 • 07:32
 • 08:52
 • then at these mins
 • 52
 • until
 • 17:52
 • 18:22
 • 18:52
* Not including bank holidays
Llwyncrwn Road, Beddau
 • 07:38
 • 08:58
 • then at these mins
 • 58
 • until
 • 17:58
 • 18:28
 • 18:58
* Not including bank holidays
Queen`s Head, Pencoedcae
 • 07:44
 • 09:04
 • then at these mins
 • 04
 • until
 • 18:04
 • 18:34
 • 19:04
* Not including bank holidays
Rose & Crown, Graig
 • 07:48
 • 09:08
 • then at these mins
 • 08
 • until
 • 18:08
 • 18:38
 • 19:08
* Not including bank holidays
Bus Station, Pontypridd Stand 4
 • 07:53
 • 09:13
 • then at these mins
 • 13
 • until
 • 18:13
 • 18:43
 • 19:13
* Not including bank holidays

Saturday - 404 - Pontypridd - Bridgend

Bus Station, Pontypridd Stand 4
 • 06:20
 • 06:50
 • 07:20
 • 08:20
 • 09:20
 • 10:20
 • 11:20
 • 12:20
 • 13:20
 • 14:20
 • 15:20
 • 16:20
 • 17:30
* Not including bank holidays
Catherine Street, Pontypridd
 • 06:23
 • 06:53
 • 07:23
 • 08:23
 • 09:23
 • 10:23
 • 11:23
 • 12:23
 • 13:23
 • 14:23
 • 15:23
 • 16:23
 • 17:33
* Not including bank holidays
Victoria Inn, Graig
 • 06:25
 • 06:55
 • 07:25
 • 08:25
 • 09:25
 • 10:25
 • 11:25
 • 12:25
 • 13:25
 • 14:25
 • 15:25
 • 16:25
 • 17:35
* Not including bank holidays
Queen`s Head, Pencoedcae
 • 06:29
 • 06:59
 • 07:29
 • 08:29
 • 09:29
 • 10:29
 • 11:29
 • 12:29
 • 13:29
 • 14:29
 • 15:29
 • 16:29
 • 17:39
* Not including bank holidays
Square, Beddau
 • 06:35
 • 07:05
 • 07:35
 • 08:35
 • 09:35
 • 10:35
 • 11:35
 • 12:35
 • 13:35
 • 14:35
 • 15:35
 • 16:35
 • 17:45
* Not including bank holidays
Wheatsheaf, Llantrisant
 • 06:40
 • 07:10
 • 07:40
 • 08:40
 • 09:40
 • 10:40
 • 11:40
 • 12:40
 • 13:40
 • 14:40
 • 15:40
 • 16:40
 • 17:50
* Not including bank holidays
Royal Glamorgan Hospital, Ynysmaerdy
 • 06:45
 • 07:15
 • 07:45
 • 08:45
 • 09:45
 • 10:45
 • 11:45
 • 12:45
 • 13:45
 • 14:45
 • 15:45
 • 16:45
 • 17:55
* Not including bank holidays
Bus Station, Talbot Green Stand B
 • 06:51
 • 07:21
 • 07:51
 • 08:51
 • 09:51
 • 10:51
 • 11:51
 • 12:51
 • 13:51
 • 14:51
 • 15:51
 • 16:51
 • 18:01
* Not including bank holidays
Cwrt Bethel, Pontyclun
 • 06:57
 • ---
 • 07:57
 • 08:57
 • 09:57
 • 10:57
 • 11:57
 • 12:57
 • 13:57
 • 14:57
 • 15:57
 • 16:57
 • ---
* Not including bank holidays
The Bear Inn, Llanharry
 • 07:05
 • ---
 • 08:05
 • 09:05
 • 10:05
 • 11:05
 • 12:05
 • 13:05
 • 14:05
 • 15:05
 • 16:05
 • 17:05
 • ---
* Not including bank holidays
War Memorial, Llanharan
 • 07:12
 • ---
 • 08:12
 • 09:12
 • 10:12
 • 11:12
 • 12:12
 • 13:12
 • 14:12
 • 15:12
 • 16:12
 • 17:12
 • ---
* Not including bank holidays
Eagle Hotel, Brynna
 • 07:15
 • ---
 • 08:15
 • 09:15
 • 10:15
 • 11:15
 • 12:15
 • 13:15
 • 14:15
 • 15:15
 • 16:15
 • 17:15
 • ---
* Not including bank holidays
Monument, Pencoed
 • 07:22
 • ---
 • 08:22
 • 09:22
 • 10:22
 • 11:22
 • 12:22
 • 13:22
 • 14:22
 • 15:22
 • 16:22
 • 17:22
 • ---
* Not including bank holidays
White Horse, Coychurch
 • 07:29
 • ---
 • 08:29
 • 09:29
 • 10:29
 • 11:29
 • 12:29
 • 13:29
 • 14:29
 • 15:29
 • 16:29
 • 17:29
 • ---
* Not including bank holidays
Mid Glamorgan Crematorium, Brackla
 • 07:32
 • ---
 • 08:32
 • 09:32
 • 10:32
 • 11:32
 • 12:32
 • 13:32
 • 14:32
 • 15:32
 • 16:32
 • 17:32
 • ---
* Not including bank holidays
Ger-y-Coed, Brackla
 • 07:34
 • ---
 • 08:34
 • 09:34
 • 10:34
 • 11:34
 • 12:34
 • 13:34
 • 14:34
 • 15:34
 • 16:34
 • 17:34
 • ---
* Not including bank holidays
Bus Station, Bridgend Bay 1
 • 07:43
 • ---
 • 08:43
 • 09:43
 • 10:43
 • 11:43
 • 12:43
 • 13:43
 • 14:43
 • 15:43
 • 16:43
 • 17:43
 • ---
* Not including bank holidays

Saturday - 404 - Bridgend - Pontypridd

Bus Station, Bridgend Bay 1
 • ---
 • 07:50
 • then at these mins
 • 50
 • until
 • 16:50
 • ---
 • 17:50
* Not including bank holidays
Hunters Ridge, Brackla
 • ---
 • 08:01
 • then at these mins
 • 01
 • until
 • 17:01
 • ---
 • 18:01
* Not including bank holidays
Mid Glamorgan Crematorium, Brackla
 • ---
 • 08:02
 • then at these mins
 • 02
 • until
 • 17:02
 • ---
 • 18:02
* Not including bank holidays
White Horse, Coychurch
 • ---
 • 08:05
 • then at these mins
 • 05
 • until
 • 17:05
 • ---
 • 18:05
* Not including bank holidays
Monument, Pencoed
 • ---
 • 08:12
 • then at these mins
 • 12
 • until
 • 17:12
 • ---
 • 18:12
* Not including bank holidays
Eagle Hotel, Brynna
 • ---
 • 08:18
 • then at these mins
 • 18
 • until
 • 17:18
 • ---
 • 18:18
* Not including bank holidays
War Memorial, Llanharan
 • ---
 • 08:21
 • then at these mins
 • 21
 • until
 • 17:21
 • ---
 • 18:21
* Not including bank holidays
The Bear Inn, Llanharry
 • ---
 • 08:27
 • then at these mins
 • 27
 • until
 • 17:27
 • ---
 • 18:27
* Not including bank holidays
Cwrt Bethel, Pontyclun
 • ---
 • 08:34
 • then at these mins
 • 34
 • until
 • 17:34
 • ---
 • 18:34
* Not including bank holidays
Bus Station, Talbot Green Stand D
 • 07:22
 • 08:42
 • then at these mins
 • 42
 • until
 • 17:42
 • 18:12
 • 18:42
* Not including bank holidays
Royal Glamorgan Hospital, Ynysmaerdy
 • 07:27
 • 08:47
 • then at these mins
 • 47
 • until
 • 17:47
 • 18:17
 • 18:47
* Not including bank holidays
Wheatsheaf, Llantrisant
 • 07:32
 • 08:52
 • then at these mins
 • 52
 • until
 • 17:52
 • 18:22
 • 18:52
* Not including bank holidays
Llwyncrwn Road, Beddau
 • 07:38
 • 08:58
 • then at these mins
 • 58
 • until
 • 17:58
 • 18:28
 • 18:58
* Not including bank holidays
Queen`s Head, Pencoedcae
 • 07:44
 • 09:04
 • then at these mins
 • 04
 • until
 • 18:04
 • 18:34
 • 19:04
* Not including bank holidays
Rose & Crown, Graig
 • 07:48
 • 09:08
 • then at these mins
 • 08
 • until
 • 18:08
 • 18:38
 • 19:08
* Not including bank holidays
Bus Station, Pontypridd Stand 4
 • 07:53
 • 09:13
 • then at these mins
 • 13
 • until
 • 18:13
 • 18:43
 • 19:13
* Not including bank holidays